Verkeer
Infra
Mobiliteit

Inleiding
De gemeente Uden wilde het vigerende GVVP herzien. Ze wilden graag het beleid uit het huidige plan meten aan de huidige stand der techniek, richtlijnen en regelgeving en een nieuwe visie opstellen voor de komende 15 jaar. Op basis van deze visie diende tevens een realisatieprogramma opgesteld te worden met een globale kostenraming per project voor de periode 2015 -2030.

Een belangrijke voorwaarde was dat de herziening van het GVVP werd uitgevoerd volgens de SUMP-methodiek: SUMP staat voor Sustainable Urban Mobility Plan en is een door Europa opgestelde methodiek voor het integreren van duurzaamheid in mobiliteitsbeleid en het creëren van draagvlak door een grote mate van betrokkenheid van belanghebbenden. Tevens stelt een SUMP gemeenten in staat om in aanmerking te komen voor Europese subsidie. Megaborn heeft voor de gemeente Uden als eerste partij in Nederland een gemeentelijke SUMP opgesteld.

Opdrachtgever
Gemeente Uden

Werkwijze
Om te komen tot een SUMP heeft Megaborn de SUMP-methodiek toegepast. De SUMP-methodiek bestaat uit 4 kwadranten: kaderstellend, visievormend, uitvoeringsprogramma en evaluatie. Megaborn heeft de eerste 3 kwadranten van deze cyclus doorlopen. Tijdens de 1e fase (kaderstellend) worden alle stakeholders direct betrokken en wordt de scope (de kaders) bepaald. Hierbij is onderscheid gemaakt naar verschillende vervoerswijzen: autoverkeer, vrachtverkeer, fietsverkeer, voetgangers, openbaar vervoer en agrarisch verkeer. De 2e fase (visievormend) is het opstellen van een visie per vervoerswijze en het stellen van doelen. In deze fase is gestart met het definiëren van een gemeenschappelijke visie/ambitie waarbij conflicten tussen de verschillende vervoerswijzen worden besproken en opgelost. In de 3e fase is een uitvoeringsprogramma opgesteld voorzien van effectieve maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de visie. De maatregelen zijn ontwikkeld aan de hand van de 5V’s: Voorkomen, Verkorten, Veranderen, Verschonen en Verbeteren van de vormgeving. In alle kwadranten zijn door middel van diverse werkgroepen zo veel mogelijk stakeholders betrokken waardoor het plan is voorzien van een groot draagvlak.

Resultaat
Het resultaat is een Sustainable Urban Mobility Plan, opgesteld volgens de SUMP-methodiek. Het plan is breed gedragen door diverse stakeholders en de politiek en zorgt er voor dat de gemeente Uden op het gebied van mobiliteit is voorbereid op de toekomst.

Voor iedere gemeente kan een SUMP, of een gedeelte van een SUMP, worden opgesteld. Het benaderen van alle stakeholders in een vroegtijdig stadium vormt de meerwaarde bij deze aanpak.

Download de PDF

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen