Integraal Ontwerp Openbare Ruimte

Megaborn is gespecialiseerd in het opstellen van optimale ontwerpen in de openbare ruimte. Onze ontwerpers kennen de verkeerskundige en technische ontwerprichtlijnen en hebben gevoel voor maatvoering en beeldkwaliteit. Onze missie is om steden, dorpen en wijken veilig, leefbaar en bereikbaar te maken en aan te passen aan de klimaatuitdagingen en energietransitie.

Klimaatadaptief ontwerpen
Wij willen de openbare ruimte weerbaarder maken tegen zware buien en lange perioden van droogte. Dit begint bij kennis van mogelijke en passende klimaatmaatregelen. Maatregelen die wij hiervoor voorstellen moeten zorgen dat regenwater meer kan infiltreren in de bodem en wateroverlast, hittestress en bodemdaling voorkomen worden.

Door klimaatadaptief te ontwerpen worden ook tegenstrijdige belangen zichtbaar. Het is niet altijd eenvoudig om hieruit te komen omdat er verschillende waardes aan bepaalde keuzes worden gehangen. Door Klimaatgesprekken betrekken wij bewoners in een actief co-creatie proces. Vaak willen zij daarna ook hun steentje bijdragen door het regenwater wat op hun daken valt, af te koppelen van het riool en te laten infiltreren in hun tuin.

Natuurinclusief ontwerpen
Klimaatadaptief en natuurinclusief ontwerpen zijn ontwerpthema’s die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Met elke nieuwe wijk of straat verdwijnt een stukje natuur, maar soms zorgt deze ontwikkeling ook voor nieuwe natuur. De ingrepen hebben invloed op de biodiversiteit. Met een natuurinclusief ontwerp streven we naar een zo gevarieerd en robuust mogelijk ecosysteem in de bebouwde omgeving. Naast behoud en verbetering van de biodiversiteit kan het investeren in natuurinclusieve ontwerpen ook klimaatadaptieve voordelen met zich meebrengen, zoals het tegengaan van wateroverlast, hittestress, de luchtkwaliteit verbeteren en de verblijfskwaliteit vergroten.

Binnen Megaborn werken adviseurs en ingenieurs samen aan integrale inrichtingsprojecten. Wij werken met specialisten om projecten te doorlopen die niet alleen functioneel en haalbaar zijn, maar ook in harmonie met de natuur werken. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het zorgen voor een samenhangend netwerk via groenstructuren, het behouden van bomen als uitgangspunt en beplanting kiezen die voorziet in voedsel en beschutting voor dieren. Kennis van welke soort wat nodig heeft om zich te kunnen vestigen is hierbij essentieel. Megaborn als ontwerpende partij vormt hierbij een belangrijke schakel tussen onze klant, de ecoloog en de eindgebruiker.

Aanpak Duurzaam GWW
In projectprocessen ontstaat een alsmaar groter wordende vraag naar duurzaamheid. Om dit te realiseren is de Aanpak Duurzaam GWW ontwikkeld. Megaborn is grondlegger van en specialist in deze aanpak en wij trainen organisaties (overheden en marktpartijen) om deze aanpak in hun eigen werkprocessen te implementeren.

Aan de hand van het Ambitieweb maken we gezamenlijk de duurzaamheidsambities helder. Het Ambitieweb raakt alle facetten van een project aan waardoor een helder en integraal beeld ontstaat hoe een project duurzamer gerealiseerd kan worden. Met de Omgevingswijzer maken we het mogelijk om een analyse te maken van de impact van een project en dit visueel weer te geven. Dit faciliteert een gestructureerde discussie en ontwikkelt een gezamenlijk perspectief.

Op onze website werkenaanduurzaamheid.nl vindt u meer informatie over onze Aanpak voor duurzaam GWW en hoe u hiermee zelf aan de slag kunt gaan.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang