Gemeente Gouda wil de fietsroute tussen Gouda en Bodegraven opwaarderen naar een regionale doorfietsroute. Het project maakt onderdeel uit van het voornemen van de gemeente om meer mensen uit de auto en op de fiets te krijgen.

In 2021 heeft de provincie Zuid-Holland een verkenning laten uitvoeren naar het beste tracé voor de doorfietsroute tussen Gouda en Bodegraven. De gemeente Gouda wilde deze verkenning verder uitwerken tot een schetsontwerp inclusief globale kostenramingen (SSK) en een quick-scan op de verkeerskundige en civieltechnische haalbaarheid. De gemeente heeft Megaborn hierbij om ondersteuning gevraagd.

Naast de opwaardering van deze fietsroute staan er meerdere herinrichtingsplannen op de uitvoeringsagenda van de gemeente. In het schetsontwerp hebben wij dan ook rekening gehouden met deze ontwikkelingen en waar nodig enkele varianten gemaakt. Immers heeft de inpassing van een doorfietsroute veel invloed op de gehele inrichting van een straat. Megaborn heeft de gehele route verkend op kadastrale grenzen, ruimtelijke inpasbaarheid en civieltechnische aandachtspunten. Het ontwerp en de SSK-ramingen dienen daarmee als goed uitgangspunt voor een vlotte verdere uitwerking, aangezien eventuele knelpunten al in een vroeg stadium in beeld zijn gebracht en geminimaliseerd.

Bij het maken van het nieuwe ontwerp is gezocht naar de juiste balans tussen bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid. Voor een zorgvuldige afweging zijn de wensen, eisen, kansen en risico’s opgehaald in een ambitiewebsessie met de gemeente.

Bij het ontwerp zijn ook globale kostenramingen per deelgebied gemaakt, waarin civieltechnische analyses zijn meegenomen. Dit heeft de gemeente inzicht gegeven met welke kosten en activiteiten rekening gehouden moet worden. Dit om ‘open einden’ te voorkomen.

Uitdagingen ruimtelijke inpassing

De lengte van de doorfietsroute binnen de gemeente Gouda is circa drie kilometer en doorkruist gebieden met verschillende karakters: landelijk, groen en waterrijk gebied, woongebied en stads- en stationsgebied. Woon-werkverkeer, scholieren en recreanten zullen gebruik maken van deze doorfietsroute. De fietsvoorziening moet dan ook zo zijn ingericht, dat de vele en verschillende type fietsers zich vlot en veilig kunnen verplaatsen.

Eén van de afwegingen was de afweging tussen de breedte van het fietspad om fietsers het gewenste comfort te kunnen bieden en het zo min mogelijk moeten compenseren van water. Met de doorfietsroute worden conflicten met andere verkeersdeelnemers geminimaliseerd. Ook zijn de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden en is rekening gehouden met civieltechnische zaken zoals aanpassingen aan kabels en leidingen, constructieve effecten en voorzieningen, milieuaspecten en aanpassingen van watergangen.

Hoe nu verder?

Parallel aan dit ontwerptraject lopen ook verkenningen naar de herinrichting van het stationsgebied, het eenrichtingscarré waar de Thorbeckestraat onderdeel van uitmaakt en is de verkenning naar de herinrichting van de Bodegraafsestraatweg-Noord (tussen het kruispunt Goudse Houtsingel en de gemeentegrens) gestart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de analyses van het overall-traject, waardoor gelijk kan worden doorgepakt.

Voor de Bodegraafsestraatweg-Noord heeft de gemeente de wens de om het gehele wegprofiel inclusief fietspad en rijbaan in één keer aan te pakken, om mogelijke hinder voor de omgeving te beperken en kosten te besparen. Met de eerdere verkeerskundige en civieltechnische analyse van de doorfietsroute als basis kan hier een versnelde doorvertaling voor de gehele weg worden uitgevoerd.

Door het stapsgewijs realiseren van de doorfietsroute, wordt enerzijds zorggedragen voor het feit dat werkzaamheden worden (bij vernieuwen verharding of vervangen riolering wordt ook de doorfietsroute aangelegd) en daarmee de eventuele hinder voor omwonenden wordt beperkt. Anderzijds zorgt het ervoor dat de doorfietsroute wordt gerealiseerd en het aantrekkelijker wordt voor mensen om de fiets te pakken tussen Gouda en Bodegraven.

Deze website maakt voor een optimale werking gebruik van cookies. OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen Dit veld is niet ingevuld De ingevulde tekst is te kort De ingevulde tekst is te lang